Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu internetowego Qdriver.eu

Definicje:
1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna rejestrująca się w Serwisie.
2. Usługodawca – operator Serwisu – HR Quality Polska sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Strugą 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000726909, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:6772392902, REGON:362606423. Spółka działa w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 12982.
3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://qdriver.eu, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi.
4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, których rodzaj i zakres został określony w § 2 niniejszego Regulaminu.
5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta z Użytkownikiem lub Osobą odwiedzającą serwis w ramach zorganizowanego systemu teletransmisji (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
7. Konto – konto Użytkownika w Serwisie, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika.
8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, wypełniany przez Użytkownika w celu utworzenia Konta.
9. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika oferty pracy, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych.
10. Oferta pracy – opublikowana w Serwisie informacja dotycząca wolnej posady, na którą aplikować może Użytkownik serwisu, bezpośrednio lub za pośrednictwem Koszyka
11. Osoba odwiedzająca Serwis – pełnoletnia osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, ale nie dokonująca rejestracji w Serwisie

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), HR Quality Polska sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Krakowie operator Serwisu internetowego Qdriver.eu ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie w miejscach, w których można dokonać rejestracji, w postaci odnośnika do strony internetowej, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
4. Użytkownicy i Osoby odwiedzające Serwis zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Głównym celem Serwisu jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia procesów rekrutacji. Operator działa w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 12982.
2. Serwis umożliwia Użytkownikom:
– aplikowanie na opublikowane w Serwisie oferty pracy,
– przesłanie drogą teletransmisji informacji o Użytkowniku (także w formie pliku CV) w celu wzięcia udziału w toczących się lub przyszłych procesach rekrutacji.
3. W ramach Serwisu Usługodawca zapewnia możliwość wyszukiwania i przeglądania ofert pracy, zakładania Konta Użytkownika i aplikowania na oferty pracy, zamieszczania danych osobowych na potrzeby aktualnie prowadzonych i przyszłych rekrutacji, czytania opublikowanych w Serwisie artykułów lub porad, generowania CV.
4. Użytkownik Serwisu ma dostęp do wszystkich usług wymienionych w pkt. 1.
5. Odwiedzający Serwis ma możliwość: wyszukiwania, przeglądania ofert pracy oraz czytania opublikowanych w Serwisie artykułów lub porad, modułu generowania CV.

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu prawidłowego korzystania z usług Użytkownik/Osoba odwiedzająca Serwis powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymagania techniczne:
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (zalecane są aktualne wersje najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Opera, Safari, Edge),
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
– włączona obsługa plików cookies.
2. W razie korzystania przez Użytkownika/Osobę odwiedzającą Serwis ze sprzętu komputerowego i oprogramowania, niespełniających wymagań technicznych określonych w ust. 1 Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika/Osobę odwiedzającą Serwis informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

§ 4. Zakładanie Konta w Serwisie

1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji znajdujący się pod adresem: https://qdriver.eu/rejestracja. Link do formularza znajduje się w rozwijanym menu w prawym górnym rogu strony (,,Loguj/Rejestruj”) oraz w menu na dole strony. Przy rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, loginu/nazwy użytkownika.
2. Po poprawnym wypełnieniu formularza na adres e-mail podany przez Użytkownika zostanie wysłany link aktywacyjny.
3. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
4. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu lub adresu e-mail oraz hasła podanych w Formularzu rejestracji. Operator umożliwia rejestrację przy użyciu kont społecznościowych Facebook i Google. Link do przycisków rejestrowania za pomocą kont Facebook lub Google znajduje się w rozwijanym menu w prawym górnym rogu strony (,,Loguj/Rejestruj”).
5. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej na adres Usługodawcy.

§ 5. Zasady aplikowania na Oferty pracy

1. W celu aplikowania na Ofertę pracy należy:
a) Posiadać Konto Użytkownika,
b) Wysłać na Konto plik CV (CV można wygenerować za darmo korzystając z udostępnianego przez Serwis kreatora),
c) Być zalogowanym w Serwisie,
d) Interesujące Oferty pracy można dodawać do koszyka i potem aplikować na kilka Ofert pod rząd korzystając z Panelu Użytkownika,
e) Na interesujące oferty można aplikować także bezpośrednio klikając w przycisk „Aplikuj na tę ofertę”.

§ 6. Warunki zawierania i rozwiązywania Umów

1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez Osobę odwiedzającą Serwis stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie Usług i jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie Usług i jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili jego akceptacji.
4. Użytkownik może w każdym momencie odstąpić od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na adres Usługodawcy.

§ 7. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownicy/Osoby odwiedzające Serwis mają prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę.
2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres HR Quality Polska sp. z o.o. Sp. K., 30-686 Kraków, ul. Podedworze 33 lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@qdriver.eu
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) Oznaczenie usługobiorcy,
b) Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji
4. Operator rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki w terminie nieprzekraczającym 14 dni od otrzymania reklamacji przez Operatora.

§ 8. Ochrona danych osobowych w Serwisie

  1. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz w zgodzie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest HR Quality Polska Sp. z o.o. Sp. K. 
  3. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Pamiętaj, że Ty decydujesz o tym, w jakim zakresie i celu przetwarzane są Twoje dane osobowe. HR Quality Polska sp. z o.o. Sp.K. bierze pod uwagę Twoje decyzje w zakresie danych osobowych. Zatem w każdej chwili możesz się z nami skontaktować. Przekażemy Ci wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu, celu i zakresu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe.  

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, możesz ją w każdej chwili cofnąć. Pamiętaj jednak, że po jej wycofaniu nie będzie możliwe korzystanie przez Ciebie z usług przez nas oferowanych. Podobnie rzecz ma się w przypadku skierowanego do nas wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że nie zawsze będziemy mogli od razu usunąć Twoje dane osobowe (np. po zakończeniu współpracy z Tobą, musimy je przechowywać przez okres wynikający z przepisów prawa). 

W każdej chwili możesz aktualizować oraz zmieniać swoje dane osobowe. W określonych przypadkach (np. gdy Twoje dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez administratora) przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Jeżeli uznasz, że Twoje prawa w zakresie danych osobowych zostały naruszone (np. dane znalazły się w rękach nieuprawnionej osoby), zawiadom nas o tym. Dzięki temu będziemy mogli skutecznie chronić Twoje prawa. Jesteś również uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.  

  1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być podmioty zainteresowane zatrudnieniem Użytkownika Serwisu (osoby poszukującej pracy).
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  3. W przypadku podania danych osobowych przez Użytkownika, Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym udostępnienia danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę podmiotom trzecim w celu wykonania Umowy, tj. w szczególności w zakresie prowadzenia i zarządzania aktualnymi i przyszłymi procesami rekrutacyjnymi, w szczególności w związku z poszukiwaniem i przekazywaniem Użytkownikowi ofert pracy, a także przedstawianiem CV Użytkownika potencjalnym podmiotom przedstawiającym oferty pracy w ramach Serwisu oraz podmiotów zainteresowanych znalezieniem pracownika za pośrednictwem Usługodawcy.
  4. Dane osobowe przetwarzane w ramach Serwisu: nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, numer telefonu, dane dot. przebiegu nauki, historia zatrudnienia, dane dot. przebytych kursów, posiadanych uprawnień zawodowych, adres IP, adres e-mail.
  5. Serwis jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.
  6. Serwis zabezpieczony poprzez instalacje certyfikatu SSL zapewniającego ochronę Serwisu oraz będącego gwarantem poufności danych przekazywanych drogą elektroniczną.

§ 9. Postanowienia końcowe:

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników i Osoby odwiedzające Serwis z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: w szczególności zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Operator poinformuje Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.

Szukasz pracy jako kierowca?

Zarejestruj się i zostaw swoje CV w naszej bazie
Zarejestruj się
Purchase